NAUJIENOS

ŠEIMOS KORTELĖ

 

 

 

INFORMACIJA APIE ŠEIMOS KORTELĘ

 

 

ŠEIMOS KORTELĖ yra skirta gausioms ir neįgalius vaikus prižiūrinčioms šeimoms, norinčioms pasinaudoti įvairių įmonių ar įstaigų suteikiamomis nuolaidomis.

 

1.   KAS GALI GAUTI ŠEIMOS KORTELĘ?

Šeimos kortelės yra išduodamos gausioms ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, slaugančioms ar prižiūrinčioms šeimoms.

 • Kokia yra GAUSI ŠEIMA – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą. Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose. Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė. Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

 • NEĮGALŲJĮ SLAUGANTI, PRIŽIŪRINTI ŠEIMA – šeima, kurioje kartu su globėju, kuriuo paskirtas vienas iš tėvų, gyvena asmuo, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ir kuriam šioje srityje yra nustatyta globa. Taip pat šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, įvaikis ar globotinis ir jam nustatytas neįgalumas arba 55 proc. bei mažesnis darbingumo lygis.

 

2.   AR MAN PRIKLAUSO ŠEIMOS KORTELĖ, jeigu globoju ar slaugau neįgalų artimą giminaitį (mamą, tėvą, seserį, brolį)?

Neįgalųjį prižiūrinčia šeima laikoma tokia šeima, kurioje:

 • Vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju (globojamas neveiksnus pilnametis vaikas);

 • Tėvai slaugo, prižiūri kartu gyvenantį pilnametį ar nepilnametį neįgalų vaiką, įvaikį, globotinį.

Tai reiškia, kad globojant ar slaugant kitą artimą giminaitį, o ne vaiką, Šeimos kortelė NEIŠDUODAMA.

 

3.   KOKIAS NUOLAIDAS GAUSIU SU ŠEIMOS KORTELE?

Pasitikrinti, kokios nuolaidos suteikiamos su Šeimos kortele, galite tinklapyje www.seimos-kortele.lt, o nuolaidų vietas atpažinsite iš specialaus Šeimos kortelės ženklo.

Nuolaidas prekėms, paslaugoms ir renginiams suteikia Šeimos kortelės partneriai – privačios ir valstybinės įmonės ir įstaigos.

Vienos nuolaidos bus ilgalaikės ir galios iki 3 arba iki 6 mėnesių, o kitos vienkartinės, kurios tinklapyje www.seimos-kortele.lt įvardijamos kaip „Karšti pasiūlymai“. Tai gali būti bilietai į renginį su nuolaida ar kiti panašūs vienkartiniais siūlymai.

 

4.   KAIP IR KUR PILDYTI PRAŠYMĄ GAUTI ŠEIMOS KORTELĘ?

Prašymą galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti svetainėje www.seimos-kortele.lt) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu A. Vivulskio g. 16, 03115 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus į departamentą.

 

5.   KOKIUS PAPILDOMUS DOKUMENTUS REIKIA PRIDĖTI PRIE RAŠYTINIO PRAŠYMO, KAI ŠEIMA YRA GAUSI?

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

 • pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija,

 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę,

 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai globojami, rūpinami,

 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,

 • ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pažymos kopija, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

  Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų.

6.   KOKIUS PAPILDOMUS DOKUMENTUS REIKIA PRIDĖTI PRIE RAŠYTINIO PRAŠYMO, KAI SLAUGOMAS AR PRIŽIŪRIMAS VAIKAS SU NEGALIA?

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

 • pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija,

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos apie nepilnamečio vaiko neįgalumo ar globojamo pilnamečio vaiko darbingumo lygį arba vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos slaugomo asmens specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;

 • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai yra globojami, rūpinami,

 • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,

 • teismo sprendimo kopija dėl pilnamečio globojamo vaiko pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo, rūpintojo paskyrimo, taip pat dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

 • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai yra išsiskyrę irpažymą apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas su negalia yra pilnametis bei gyvena su tėvais).

  Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų.

   

7.   KAS GALI PADĖTI PILDYTI PRAŠYMĄ ŠEIMOS KORTELEI GAUTI?

Savivaldybių socialiniai darbuotojai, padedantys asmenims teikti prašymus socialinei paramai gauti, savo kompetencijos ribose gali konsultuoti asmenis ir padėti pildyti prašymus bei patikrinti duomenis  registruose arba valstybės informacinėse sistemose. Jeigu savivaldybės darbuotojai, turintys suteiktą prieigą prie www.spis.lt sistemos, įsitikina, kad šeima atitinka Šeimos kortelės turėtojams keliamus reikalavimus, tokiu atveju prie prašymo papildomų dokumentų kopijų pridėti nereikia.

 

8.   KIEK LAIKO GALIOJA ŠEIMOS KORTELĖ?

Šeimos kortelė galioja 5 metus nuo pagaminimo datos, bet ne ilgiau nei kortelės turėtojas turi į tai teisę.

 

9.   AR ŠEIMOS KORTELE GALĖS NAUDOTIS KIEKVIENAS ŠEIMOS NARYS?

Taip, Šeimos kortele gali naudotis kiekvienas šeimos narys, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti ant kortelės. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio, studento, neįgaliojo pažymėjimą).

 

10.   PER KIEK LAIKO PAGAMINAMA IR ATSIUNČIAMA ŠEIMOS KORTELĖ?

Šeimos kortelė pagaminama ir atsiunčiama per 30 darbo dienų nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo. Jeigu prašymas kortelei gauti buvo pildomas ne internetu, o raštu, tuomet kortelės pagaminimas ir atsiuntimas gali užtrukti šiek kiek ilgiau.

 

DETALESNĘ INFORMACIJĄ teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko apsaugos grupės vyriausioji specialistė Rasa Žemaitė, tel. (85) 26 64 225, el. prasa.zemaite@socmin.lt.

 

 

Remiantis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis informaciją parengė Plungės specialiojo ugdymo centro socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė.