DOKUMENTAI » MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Mokinių pareigos:

 1. lankyti pamokas, nevėluoti;

 2. pagal savo gebėjimus mokytis, turėti reikalingas priemones, laikytis mokytojų nustatytos darbo tvarkos;

 3. pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, mokytojais ir kitais centro bendruomenės nariais;

 4. ateiti į centrą švariai, tvarkingai apsirengus, viršutinius rūbus palikti rūbinėje;

 5. informuoti centro administraciją apie centre ar jo teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, rūkymą, svaigalų vartojimą ir kitas neleistinas veikas;

 6. tausoti ir saugoti centro vadovėlius, inventorių ir kitą turtą;

 7. palikti švarią ir tvarkingą savo darbo vietą klasėje, grupėje ir kitose centro patalpose.

   

Mokiniams draudžiama:

 1. centro patalpose ir teritorijoje rūkyti, laikyti, platinti ir vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, elektronines cigaretes, bei psichotropines medžiagas, naudoti pirotechnines priemones;

 2. savavališkai pasišalinti iš pamokų, o pertraukų metu išeiti iš centro teritorijos;

 3. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, filmuoti ir įrašinėti kitų asmenų veiklą ar pokalbius;

 4. vartoti necenzūrinius žodžius, naudoti fizinį, psichologinį smurtą;

 5. atsinešti daiktus ar medžiagas, kurios keltų pavojų jo paties, aplinkinių saugumui ir sveikatai, kitus daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu.

Mokinių skatinimas:

 

Už aktyvų dalyvavimą klasės, centro bendruomenės gyvenime, pažangumą, pavyzdingą elgesį, aktyvumą renginiuose mokiniai gali būti skatinami:

 • padėka žodžiu, raštu, asmeninės dovanėlės;

 • pareiškiant padėką tėvams (globėjams);

 • ekskursijos, išvykos ir kitos formos.


Mokinių drausminimas:

 1. Mokinys, per pusmetį praleidęs daugiau kaip 50% pamokų be pateisinamų priežasčių, kviečiamas kartu su tėvais atvykti į centro Vaiko gerovės komisijos posėdį jo elgesio svarstymui;

 2. Mokinys, sulaukęs 16 m., gali būti pašalintas iš centro:

 • už įžūlų elgesį ir trukdymą ugdymo procesui;

 • už alkoholinių gėrimų, kvaišalų vartojimą centre ir jo teritorijoje.